• VN
 • Eng
Tin tức mới
 • CÁC MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM THUẾ

  Ngày đăng: 24-03-2019

  Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất


  Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như: Vi phạm về Chứng từ kế toán, Sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán, Báo cáo tài chính, tài liệu kế toán, bổ nhiệm kế toán … theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP mới nhất hiện nay.  Áp dụng từ ngày 1/5/2018:

  - Theo điều 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 1/5/2018 quy định cụ thể mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán như sau:

  CHÚ Ý: 
  1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

  2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17 là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Cụ thể từng mức phạt và từng hành vi như sau:
   

   MỨC PHẠT   HÀNH VI VI PHẠM
  Điều 7. Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán
  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán;
  b) Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán;
  c) Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán;
  d) Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.
  2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.
     
  Điều 8. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán
  1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
  b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;
  c) Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;
  d) Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;
  đ) Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  a) Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;
  b) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;
  c) Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;
  d) Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;
  đ) Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;
  e) Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;
  g) Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.
  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
  b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
  c) Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  d) Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  đ) Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  e) Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
  b) Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
  c) Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
  d) Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.
     
  Điều 9. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán
  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy;
  b) Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
  c) Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);
  d) Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.
  2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;
  b) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định;
  c) Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.

  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;
  b) Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
  c) Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;
  d) Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán.
  4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán;
  b) Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
  b) Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
  c) Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;
  d) Buộc khôi phục lại sổ kế toán đối với các vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
  đ) Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.
     
  Điều 10. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán
  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;
  b) Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.
  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi  không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận.
     
  Điều 11. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính
  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;
  b) Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.
  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;
  b) Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.
  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Không lập báo cáo tài chính theo quy định;
  b) Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
  c) Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
  4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
  b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
  c) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;
  b) Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.
     
  Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;
  b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.
  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
  b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
  c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
  d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;
  đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.
  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;
  b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.
  4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.
     
  Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  1. Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định.
  2. Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.
  3. Tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong tài liệu kế toán không đúng thẩm quyền quy định.
  4. Không cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tạm giữ, tịch thu, niêm phong.
     
  Điều 14. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán

  1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;
  b) Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra.
  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền;
  b) Không cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;
  c) Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  d) Không thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra.
     
  Điều 15. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau: a) Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
  b) Không sắp xếp tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ theo trình tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm.
  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
  b) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;
  c) Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;
  d) Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.

  3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
  b) Không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định khi thực hiện tiêu hủy tài liệu kế toán.
     
  Điều 16. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản
  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  a) Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định;
  b) Không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán.
  2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi  không thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định.
     

  Điều 17. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  a) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;
  b) Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;
  c) Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
  d) Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.
  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;
  b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;
  c) Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
  d) Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  a) Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  b) Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
  c) Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1; điểm b, c khoản 2; điểm b, c khoản 3 Điều này.  Áp dụng trước ngày 1/5/2018:

  - Theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:
   

  Mức phạt Hành vi vi phạm
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán
  Phạt cảnh cáo - Ký chứng từ kế toán không đúng với quy định về vị trí chữ ký của các chức danh đối với từng loại chứng từ kế toán.
  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng a) Lập chứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật về kế toán;
  b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán.
  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;
  b) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từthuộc trách nhiệm của người ký;
  c) Ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký.
  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng a) Giả mạo, khai man chứng từ kế toán;
  b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán;
  c) Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  d) Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  đ) Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  e) Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng chứng từ kế toán.
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán
  Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
  a) Lập sổ kế toán không đầy đủ các nội dung theo quy định như: không ghi tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai giữa các trang trên sổ kế toán;
  b) Ghi sổ kế toán không đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định;
  c) Vi phạm các quy định về ghi sổ kế toán như ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
  d) Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán và thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi in sổ ra giấy trong trường hợp thực hiện kế toán trên máy vi tính.
  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng a) Mở sổ kế toán không theo đúng nguyên tắc chung của một trong các hình thức sổ kế toán theo quy định;
  b) Ghi sổ kế toán không tuân thủ phương pháp quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
  c) Ghi sổ, khóa sổ kế toán không kịp thời theo quy định;
  d) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định.
  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;
  b) Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
  c) Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;
  d) Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật về kế toán quy định phải khóa sổ kế toán;
  đ) Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên máy vi tính đối với các loại sổ phải in theo quy định, hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in sổ.
  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng  a) Mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị;
  b) Giả mạo sổ kế toán;
  c) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán;
  d) Cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị;
  đ) Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán
  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Hạch toán không theo đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;
  b) Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc mở thêm tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán cấp I đã lựa chọn mà không được Bộ Tài chính chấp nhận.
  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng a) Không áp dụng đúng hệ thống tài khoản kế toán quy định cho ngành và lĩnh vực hoạt động của đơn vị;
  b) Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản đã được Bộ Tài chính chấp thuận.
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính
  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
  b) Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định;
  c) Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định;
  d) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của nguời lao động;
  đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.
  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng  a) Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;
  b) Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
  c) Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
  d) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
  đ) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;
  e) Thực hiện việc công khai báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;
  g) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;
  h) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng  a) Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định;
  b) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
  c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.
  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;
  b) Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.
  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng a) Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định;
  b) Tiêu hủy tài liệu kế toán không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định.
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản
  Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng a) Không lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê theo quy định;
  b) Không xác định nguyên nhân chênh lệch; không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán vào sổ kế toán.
  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng - Không thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán nămhoặc không thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp khác theo quy định.
  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng  - Giả mạo, khai man kết quả kiểm kê tài sản.
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán
  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền;
  b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra.
  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra;
  b) Ba năm liên tục không thực hiện kiểm tra kế toán đối với đơn vị kế toán cấp dưới.
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán
  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Không tổ chức bộ máy kế toán; không bố trí người làm kế toán hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán theo quy định;
  b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;
  c) Bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
  d) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán hoặc không đăng ký kinh doanh theo quy định, cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị.
  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng a) Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể;
  b) Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
  c) Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hành nghề kế toán
  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
  a) Hành nghề kế toán nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;
  b) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không có Chứng chỉ hành nghề kế toán;
  c) Hành nghề kế toán không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định nhưng vẫn cung cấp dịch vụ kế toán;
  d) Cá nhân hành nghề kế toán nhưng không có Chứng chỉ hành nghề kế toán;
  đ) Nhận làm thuê kế toán khi là bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành, kể cả Kế toán trưởng của đơn vị kế toán hoặc có quan hệ kinh tế, tài chính hoặc không đủ năng lực chuyên môn hoặc nhận làm thuê kế toán khi đơn vị kế toán có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ kế toán;
  e) Cho thuê, cho mượn Chứng chỉ hành nghề kế toán.
  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác
  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng a) Không đăng ký hoặc không thông báo chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị trong thời hạn quy định đối với trường hợp phải đăng ký hoặc phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  b) Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số; đơn vị tiền tệ hoặc kỳ kế toán.
  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng - Đối với hành vi cho đối tượng khác sử dụng tài khoản Tiền gửi ngân hàng, Tiền gửi Kho bạc Nhà nước của đơn vị để nhận tiền, chuyển tiền cho các hoạt động tiền tệ vi phạm chế độ quản lý tài chính, ngân sách, sử dụng vốn và quy định pháp luật về phòng và chống rửa tiền.

  Dịch vụ tiêu biểu

  • THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

   Bạn có ý tưởng kinh doanh tốt, và nung nấu ước mơ khởi nghiệp? Bạn đang dự định thành lập một công ty nhưng chưa biết nên thành lập dưới loại hình doanh nghiệp nào, số vốn bao nhiêu, có cần điều kiện gì để đăng ký kinh doanh ngành nghề bạn đang muốn theo đuổi? Bạn không rõ phải thực hiện những thủ tục pháp lý gì, quy trình ra sao để công ty có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp theo luật pháp hiện hành tại Việt Nam?
  • DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

   Dịch vụ đại lý thuế SATASA là hoạt động kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế, thực hiện các hoạt động kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại thuế, làm việc với cơ quan thuế thay cho người nộp thuế.
  • DỊCH VỤ KẾ TOÁN

   Có một vị doanh nhân đã từng chia sẻ: “Tôi chỉ có thể ngủ ngon khi có một kế toán trưởng giỏi”. Mong muốn có một kế toán giỏi, tận tâm và trách nhiệm có lẽ không chỉ là mong muốn của một người mà còn là của tất cả những người quản lý doanh nghiệp.
  • THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

   Trong quá trình hoạt động của mình, có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp: tên, vốn điều lệ, địa chỉ, ngành nghề... Tuy nhiên, đối với mỗi nội dung trên đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp có sự thay đổi lại cần lưu ý các quy định riêng của pháp luật để việc thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh đúng với các quy định của pháp luật cũng như tránh được các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan. Với tiêu chí “ Sẵn sàng – Tân tâm – săn sóc” SATASA tin tưởng rằng sẽ đem đến cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh chóng, thuận lợi và với chi phí hợp lý nhất. Đặc biệt, Quý khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên viên có kinh nghiệm, am hiểu, pháp luật doanh nghiệp.
  • QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

   Bạn đang có ý tưởng kinh doanh? Bạn đang muốn tạo lập sự nghiệp cho riêng mình?  Nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Phải chọn loại hình như nào để phù hợp số vốn đang có? Tên công ty như nào? Thủ tục ra sao?...Hồ sơ cần những gì?... SATASA với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty trọn gói, thành lập chi nhánh, VPDD, thay đổi giấy phép kinh doanh, giải thể công ty và dịch vụ kế toán, BHXH, BHYT… Chúng tôi xin tư vấn cho quý khách các quy trình, thủ tục thành lập doanh nghiệp mới và các thủ tục ban đầu khi thành lập công ty như sau:
  • ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

   Thực tế chúng ta đã biết, kế toán là một nghề rất dễ xin việc. Nhưng một thực tế cũng khá éo le, là một số bạn chưa thực sự hiểu rõ được quy trình kế toán cụ thể tại một doanh nghiệp. Một số bạn thì lại rất giỏi định khoản, nhưng khi tiếp xúc với chứng từ thực tế thì không biết hạch toán như thế nào... Cũng rất nhiều bạn đã có công việc ổn định, tuy nhiên bạn chỉ biết 1 phần hành kế toán hay kế toán nội bộ, chưa có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, báo cáo thuế hay báo cáo tài chính....
  • DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

   Bên cạnh những dịch vụ về tư vấn, SATASA tự hào mang đến cho doanh nghiệp chuỗi dịch vụ đầy đủ nhất của mình bằng các dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

   Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
  Hỏi đáp