• VN
 • Eng
Chia sẻ kinh nghiệm
 • TỔNG HỢP CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN GTGT VIẾT SAI

  Ngày đăng: 24-03-2019

  Kể từ ngày 1/6/2014 theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:
  Thường sẽ có các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như sau:
   

  I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:
  Lỗi sai: Dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai MST, sai số tiền, sai thuế suất ....) -> Nhưng chưa xé khỏi cuống thì cũng xử lý như sau nhé:
  Cách xử lý:
  Bước 1: - Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
  Bước 2: - Lập lại hóa đơn mới là xong.

  VD: Ngày 22/4/2016 bạn viết sai hóa đơn số 0000089 (Sai tên hàng  hóa). Thì bạn chỉ cần gạch chéo hóa đơn đó và xuất 1 hóa đơn mới thay thế là xong nhé.

  Chú ý: Những hóa đơn viết sai mà chưa xé khỏi cuống thì các bạn phải gạch chéo nhé.
   

  II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:
   1. Trường hợp chưa giao cho khách hàng và chưa kê khai:
  Cách xử lý:
  Bước 1: - Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.
  Bước 2: - Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải gạch chéo và lưu trữ để sau này giải trình).
  Bước 3: - Lập lại hóa đơn mới.

  2. Trường hợp đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:
  Cách xử lý:
  Bước 1: - Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn).

  Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

  Bước 2: - Lập lại hóa đơn mới, (Lập vào ngày hiện tại nhé và hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế)

  Chú ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình)

  VD: Ngày 22/4 bạn xuất 1 hóa đơn số 000089. Nhưng đến ngày 30/4 bạn phát hiện ra hóa đơn đó bị sai (Dù là lỗi sai gì cũng xử lý như nhau nhé) -> Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất 1 hóa đơn mới thay thế vào ngày 30/4.
   
  3. Trường hợp đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế:
  Chú ý: Dù là 1 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thì đều xử lý như sau nhé:
  a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính…(Sai sót Không ảnh hưởng đến số tiền)
  Cách xử lý:
  Bước 1: - Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

  Xem thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

  Bước 2: - Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…
  VD: Điều chỉnh mã số thuế của hóa đơn số ... ký hiệu .... ngày tháng ...từ ... thành....
  Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu hoặc Giá trị hàng hóa mua vào và thuế GTGT ghi bằng "0").
  Lưu ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.1 đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.

  VD: Ngày 15/3 bạn xuất hóa đơn số 000098, ký hiệu TU16P và hóa đơn đó đã kê khai vào Qúy 1/2016. Đến ngày 21/5 bạn phát hiện bị sai mã số thuế.
  Cách xử lý:
  - Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)
  - Lập hóa đơn điều chỉnh cụ thể như sau:

   

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                          Ký hiệu:TU/16P
                                                           Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589

  Ngày 21 tháng 5 năm 2016
   

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
  Mã số thuế: 0106208569
  Địa chỉ: 173, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
  Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
  Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
  Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
  Mã số thuế: 0106323653 (Ghi lại MST đúng)
  Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
  Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
  tính
  Số
  lượng
  Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01  Điều chỉnh mã số thuế người mua của hóa đơn số 000098, ký hiệu TU16P, ngày 15/3 từ 0106323236 thành 0106323653 \ \ \ \
             
             
                                                      Cộng tiền hàng:                                          \
  Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                 \
  Tổng cộng tiền thanh toán:                                                 \
  Số tiền viết bằng chữ:         \


  Kê khai thuế: Không cần kê khai hóa đơn điều chỉnh này (Vì trên phần mềm HTKK 3.4.1 đã bỏ các phụ lục nên các bạn chỉ cần lưu lại cùng với hóa đơn viết sai, biên bản điều chỉnh để sau này giải trình)


  Chi tiết xem tại đây: Cách xử lý hóa đơn viêt sai mã số thuế, tên hàng hóa

   

  Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

  - Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

   
  b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, thành tiền … (nh hưởngđến số tiền và tiền thuế):

  Cách xử lý:
  Bước 1: - Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai,
  Bước 2: - Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

  Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). 

  Khi kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê. 

  VD: Ngày 15/3 bạn xuất hóa đơn số 000098, ký hiệu TU16P và hóa đơn đó đã kê khai vào Qúy 1/2016. Đến ngày 21/5 bạn phát hiện bị sai tiền thuế. (Cụ thể: Số tiền thuế đúng phải là 1.400.000, nhưng trên hóa đơn viết sai là 1.100.000 -> Như vậy phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng thêm 300.000)
  Cách xử lý:
  - Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)
  - Lập hóa đơn điều chỉnh cụ thể như sau:

   

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                          Ký hiệu:TU/16P
                                                           Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589

  Ngày 21 tháng 5 năm 2016
   

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
  Mã số thuế: 0106208569
  Địa chỉ: 173, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
  Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
  Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
  Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
  Mã số thuế: 0106784589
  Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
  Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
  tính
  Số
  lượng
  Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01  Điều chỉnh tăng số tiền thuế của hóa đơn số 000098, ký hiệu TU16P, ngày 15/3 từ 1.100.000 thành 1.400.000 \ \ \ \
             
             
                                                      Cộng tiền hàng:                                          \
  Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                 300.000
  Tổng cộng tiền thanh toán:                                                 300.000
  Số tiền viết bằng chữ:         Ba trăm nghìn đồng chẵn.


  Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào quý 2/2016 (Vì hóa đơn điều chỉnh ngày 21/5/2016). Kê khai vào cột: Thuế GTGT: 300.000. Cột doanh thu hoặc giá trị hàng hóa mua vào bằng 0.

  - Hóa đơn điều chỉnh tăng thì các bạn kê khai như hóa đơn bình thường.

  Chú ý: Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm: Khi kê khai:
  Bên bán ghi âm (-) “Chỉ tiêu - Doanh thu và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT 
  VD 1 : -50.000.000
  Bên muaghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua và và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT.

  - Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn khác thì các bạn phải trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh giảm, sau đó mới nhập vào Các chỉ tiêu.

  VD 2: (Bên mua) Trong quý 4/2016 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác và 1 hóa đơn điều chỉnh giảm trị giá: 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000
  - Sau khi kê khai xong các hóa đơn đầu vào khác thì Chỉ tiêu 23: 200.000.000, Chỉ tiêu 24: 20.000.000, Chỉ tiêu 25: 20.000.000

  -> Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn điều chỉnh (vì là điều chỉnh giảm, nên phải trừ đi), cụ thể như sau:
  Chỉ tiêu 23 = 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000
  Chi tiêu 24 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000
  Chi tiêu 25 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

   

  Chi tiết các bạn xem tại đây: Xử lý hoá đơn viết sai thuế suất, tiền thuế 

  Ngoài ra các bạn có thể xem thêm tổng hợp các cách viết hóa đơn điều chỉnh khác nhau tại đây nhé: Cách viết hóa đơn điều chỉnh
  Chú ý: Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

  Dịch vụ tiêu biểu

  • THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

   Bạn có ý tưởng kinh doanh tốt, và nung nấu ước mơ khởi nghiệp? Bạn đang dự định thành lập một công ty nhưng chưa biết nên thành lập dưới loại hình doanh nghiệp nào, số vốn bao nhiêu, có cần điều kiện gì để đăng ký kinh doanh ngành nghề bạn đang muốn theo đuổi? Bạn không rõ phải thực hiện những thủ tục pháp lý gì, quy trình ra sao để công ty có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp theo luật pháp hiện hành tại Việt Nam?
  • DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

   Dịch vụ đại lý thuế SATASA là hoạt động kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế, thực hiện các hoạt động kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại thuế, làm việc với cơ quan thuế thay cho người nộp thuế.
  • DỊCH VỤ KẾ TOÁN

   Có một vị doanh nhân đã từng chia sẻ: “Tôi chỉ có thể ngủ ngon khi có một kế toán trưởng giỏi”. Mong muốn có một kế toán giỏi, tận tâm và trách nhiệm có lẽ không chỉ là mong muốn của một người mà còn là của tất cả những người quản lý doanh nghiệp.
  • THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

   Trong quá trình hoạt động của mình, có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp: tên, vốn điều lệ, địa chỉ, ngành nghề... Tuy nhiên, đối với mỗi nội dung trên đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp có sự thay đổi lại cần lưu ý các quy định riêng của pháp luật để việc thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh đúng với các quy định của pháp luật cũng như tránh được các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan. Với tiêu chí “ Sẵn sàng – Tân tâm – săn sóc” SATASA tin tưởng rằng sẽ đem đến cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh chóng, thuận lợi và với chi phí hợp lý nhất. Đặc biệt, Quý khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên viên có kinh nghiệm, am hiểu, pháp luật doanh nghiệp.
  • QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

   Bạn đang có ý tưởng kinh doanh? Bạn đang muốn tạo lập sự nghiệp cho riêng mình?  Nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Phải chọn loại hình như nào để phù hợp số vốn đang có? Tên công ty như nào? Thủ tục ra sao?...Hồ sơ cần những gì?... SATASA với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty trọn gói, thành lập chi nhánh, VPDD, thay đổi giấy phép kinh doanh, giải thể công ty và dịch vụ kế toán, BHXH, BHYT… Chúng tôi xin tư vấn cho quý khách các quy trình, thủ tục thành lập doanh nghiệp mới và các thủ tục ban đầu khi thành lập công ty như sau:
  • ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

   Thực tế chúng ta đã biết, kế toán là một nghề rất dễ xin việc. Nhưng một thực tế cũng khá éo le, là một số bạn chưa thực sự hiểu rõ được quy trình kế toán cụ thể tại một doanh nghiệp. Một số bạn thì lại rất giỏi định khoản, nhưng khi tiếp xúc với chứng từ thực tế thì không biết hạch toán như thế nào... Cũng rất nhiều bạn đã có công việc ổn định, tuy nhiên bạn chỉ biết 1 phần hành kế toán hay kế toán nội bộ, chưa có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, báo cáo thuế hay báo cáo tài chính....
  • DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

   Bên cạnh những dịch vụ về tư vấn, SATASA tự hào mang đến cho doanh nghiệp chuỗi dịch vụ đầy đủ nhất của mình bằng các dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

   Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
  Hỏi đáp